RESTAURANT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

BREAKFAST

5h00 Am - 9h00 Pm

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

180000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

170000 200000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

70000 80000

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

190000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

150000 180000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

80000 100000

LUNCH

11h00 Am - 2h00 Pm

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

180000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

170000 200000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

70000 80000

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

190000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

150000 180000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

80000 100000

DINNER

7:00 PM - 11:00 PM

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

180000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

170000 200000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

70000 80000

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

190000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

150000 180000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

80000 100000

DRINK

All time

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

180000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

170000 200000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

70000 80000

Thực đơn 01

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

190000 200000

Thực đơn 02

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

150000 180000

Thực đơn 03

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

200000 250000

Thực đơn 04

Giảm 30%/Giá đồ uống có cồn bao gồm: bia, cocktails, rượu vang

80000 100000